مستغلات ملکی وکالت ملکی
مشاعات آپارتمان و قوانین آن
مستغلات ملکی وکالت ملکی

مشاعات آپارتمان و قوانین آن

قوانین مشاعات آپارتمان  در عصر کنونی بدلیل کمبود زمین ، سکونت به شیوه آپارتمان نشینی ، در بیشتر نقاط دنیا حاکم شده است. در کشور ما نیز آپارتمان نشینی ابتدا از کلان شهرها آغاز شد لیکن در حال حاضر در بسیاری از شهرستانهای کوچک نیز ساخت آپارتمان و سکونت آپارتمان نشینی حاکم است. همانند بسیاری […]