مشاوره آنلاین
اسناد رسمی ملکی
رای دیوان عدالت اداری در خصوص کفایت برگ سبز برای مالکیت خودرو
اسناد رسمی ملکی

رای دیوان عدالت اداری در خصوص کفایت برگ سبز برای مالکیت خودرو

رای دیوان عدالت اداری در خصوص کفایت برگ سبز برای مالکیت خودرو دیوان عدالت اداری  اخیرا” رأیی  را مبنی بر کفایت برگ سبز برای مالکیت خودرو صادر نموده که این رأی اختلاف میان نیروی انتظامی و کانون سردفتران را وارد فاز جدیدی نمود. اختلاف میان نیروی انتظامی و کانون سردفتران در خصوص اینکه برگ سبز […]