مشاوره آنلاین
ارث
ارث

تقسیم ترکه چیست و چه شرایط و مراحلی دارد؟

پس از فوت هر شخص اگر اموالی از آن شخص باقی مانده باشد پس از گرفتن گواهی انحصار وراثت باید دیونش پرداخت شود بعد از پرداخت این دیون آنچه که از اموال او به جا می‌ماند، ترکه خالص است. این ترکه به وارثان متوفی تعلق دارد و بر طبق قانون به شکل صحیح بین وراث […]