مشاوره آنلاین
دسته بندی نشده

تفاوت دعوای تصرف عدوانی حقوقی و کیفری چیست؟

دعوای تصرف عدوانی حقوقی در ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: دعوای تصرف عدوانی، عبارت است از ادعای متصرف سابق، مبنی بر اینکه دیگری، بدون رضایت او، مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال، درخواست می نماید. در تصرف عدوانی حقوقی […]